معرفی سایت
سایت پیشرو پروژه حاوی کدهای برنامه نویسی، پروژه ها و مقالات در اکثر رشته های تحصیلی جهت کمک به افزایش دانش و پیشرفت علمی دانشجویان و دانش آموزان می باشد، اکثر پروژه های موجود به صورت رایگان و تعدادی هم بعد از پرداخت هزینه (بنا به درخواست ارسال کننده پروژه!) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ضمانت بازگشت وجه
آرشیو موضوعی

علوم پزشکی

نمونه سوالات

آخرین پروژه های سایت
محبوب ترین پروژه های سایت

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انزوای اجتماعی، فرهنگی جوانان یک شهر

موضوع بندی : علوم اجتماعی یکشنبه 17 اسفند 1399
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انزوای اجتماعی، فرهنگی جوانان یک شهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انزوای اجتماعی، فرهنگی جوانان یک شهر در قالب فایل ورد 76 صفحه ای برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی گردآوری شده است. در ادامه بخشهایی از این پایان نامه کارشناسی به همراه فهرست مطاب آن را مشاهده خواهید کرد.

لازم به توضیح است که این پایان نامه به صورت کاملا استاندارد و با ساختار معمول پایان نامه نویسی ویرایش و گردآوری شده است.

چکیده

موضوع این پژوهش در خصوص بررسی میزان انزوای اجتماعی – فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان است. این پژوهش به شیوه توصیفی و پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و گردآوری داده ها از نرم افزارSPSS با کمک پرسشنامه بر روی 150 نفر از جوانان 20 تا 29 ساله شهر... انجام گرفته است.

برای انتخاب واحدهای مورد مطالعه از روش نمونه برداری طبقه ای ساده و تصادفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغییر های دموگرافیک ( سن، تحصیلات، جنس، وضعیت اشتغال ) و انزوای اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و نیز براساس یافته های این پژوهش بین متغییرهای مستقلی چون : تصور از آینده، تنش فرهنگی ناشی از وسایل ارتباط جمعی، آرمانگرایی و نگرش اجتماعی جوانان در امور روزمره و انزوای اجتماعی (متغییر وابسته) همبستگی معناداری در سطح 05/0 > وجود دارد و بین فرهنگ جزیره ای جوانان و انزوای اجتماعی آنها ما رابطه معناداری را شاهد نبودیم به این ترتیب چهار فرضیه از پنج فرضیه مذکور تأیید شد بر اساس توزیع نمره أی پاسخگویان بر روی شاخص انزوای اجتماعی معلوم شد که جامعه مورد مطالعه از انزوای نسبتأ بالایی برخوردار بود در تحلیل رگرسیون و مسیر معلوم شد که بیشترین تأثیر بر انزوای اجتماعی از سوی آرمانگرایی و سپس تنش فرهنگی، تصور از آینده، نگرش اجتماعی بوده و تأثیر اندکی نیز فرهنگ جزیره ای جوانان داشته است.

مقدمه

جامعه شناسی از بدو تولد تلاش خود را مصروف آن داشته تا روابط وارتباطات میان انسان هادردوران جدید مورد مطالعه قرار دهد ونقش تحولات جدید وپیدایش تکنولوژی ها، شهرنشینی ها و بروکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مطالعه قراردهد. زندگی اجتماعی همان روابط وارتباطات میان انسان-هاست اصولأ اجتماع چیزی بیش ازعلقه ها وتعهدات مشترک نسبتأ پایداربین افراد با پشتوانه تعاملاتی گرم نیست.

اهمیت روابط اجتماعی وعوامل تأ ثیرگزاربرآن موجب شکل گیری مطالعات بسیاری دراین خصوص شده است شناخت آسیب هایی که ممکن است این روابط راتهدید نمایند نیز تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. انزوا وابعاد آن نظیر بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، بیگانگی، تنفرفرهنگی وتنفرازخود یکی ازپدیده های اجتماعی است که دراکثرفرهنگ ها به عنوان یک معضل ومسأله اجتماعی شناخته شده است. بسیاری ازجوانان ما به پاداش های فرهنگی جامعه ارزش لازم راقائل نیستند وبراحتی از فرهنگ های دیگرالگو می گیرند این موارد ظهورنوع خاصی ازبیگانگی است، بیگانگی که ناظربر جدائی فرد ازنظام اجتماعی است.

بیان مسئله

انسان موجودی است اجتماعی و در فرآیند زندگی در جامعه، علاوه بر نیازهای زیستی «خوردن و خوابیدن» با نیازهای دیگری مانند معاشرت، تولید اجتماعی، مراعات حال دیگران، تقسیم کار، تعهدات اجتماعی و نیاز به احترام و تفاهم متقابل روبروست. این نیازها در جامعه یک سلسله کنشها و واکنش های روانی، اجتماعی، واقتصادی را پدید می آورد که در نهایت به پیچیده شدن روابط اجتماعی منجر می شود.

در تحقیق حاضر که با عنوان (بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 20-29 ساله صورت می گیرد) مسئله اساسی، جدایی ذهنی وعینی جوانان از نظام اجتماعی است که طی آن روابط اجتماعی افراد مخدوش شده و فرد در قبال جامعه و ساخت اجتماعی رفتارهای منفصلانه و پرخاشگرانه نشان می دهد از این رو تأکید جامعه شناسان بر انزوا و آنومی اجتماعی است که در آن احساسات فرد نسبت به واقعیات اجتماعی (جامعه، نهادها، امور اجتماعی و...) سنجیده می شود

فهرست مطالب

 • فصل اول : کلیات تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
 • فصل دوم : پیشینه تحقیق و مبانی نظری
  • مقدمه
  • مبانی نظری
  • پیشینه تحقیق در جهان
  • پیشینه تحقیق در ایران
  • مدل مفهومی تحقیق
  • مدل تجربی تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
 • فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • ابزار جمع آوری اطلاعات
  • جامعه آماری
  • حجم نمونه
  • شیوه نمونه گیری و واحد تحلیل
  • اعتبار و پایایی
  • روش تجزیه و تحلیل دادهها
  • تعاریف و سنجش متغییرها
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  • مقدمه
  • توصیف دادهها
  • تحلیل دو متغیرهها
  • تحلیل چند متغیره
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  • مقدمه
  • بحث ونتیجه گیری
  • پیشنهادات تحقیق
  • محدودیتهای پژوهش

مشخصات فایل
ضمانت نامه تمام فایل های موجود در سایت دارای ضمانت بازگشت وجه می باشد. ضمانت نامه
عضویت در پیشرو پروژه
پروژه های مرتبط

شماره تماس جهت پشتیبانی از فایل های خریداری شده سایت : 912-8484-0914 قره داغی